Beleidsplan 2021-2025 Stichting Stichting Eastern Mediterranean Institute

INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE …………………………………………………………………………………………………………….. 1
1.VISIE EN MISSIE …………………………………………………………………………………………………………….2
1. DOELSTELLINGEN VAN STICHTING SAMENWERKEN ……………………………………………………………2
2. WIJZE VAN WERVING VAN GELDEN ……….. ………………………………………………………………………..2
3. BEHEER VAN HET VERMOGEN…………………………………………………………………………………………..2
BESTUUR ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3
ACTIVITEITEN BESTUUR …………………………………………………………………………………………………….3
4. BESTEDING VAN HET VERMOGEN ……………………………………………………………………………………..3

1. Visie en Missie :
visie :
Effectieve bijdrage aan het vergroten van de effectiviteit van humanitaire operaties in de regio’s en het
ontwikkelen van de basis voor bewustwording en humanitair werk op het gebied van gezin, onderwijs,
werk en cultuur op plaatsen die onze steun hard nodig hebben.
Missie:
Rehabilitatie van personen in de asiellanden om effectiever te zijn in het zorgen voor een gezonde en
solide verbinding tussen de vluchteling en de gastgemeenschap

2. Doelstellingen van Stichting Samenwerken:
Stichting Samenwerken is gevestigd aan de Jhr.van Nahuysstraat 83, 7731EC Ommen.
De doelstellingen van Stichting Samenwerken zijn:
– Het bevorderen van welzijn van mensen binnen – en buiten Nederland;
– Het voorzien in humanitaire behoeften op verschillende gebieden, zoals gezondheid,
onderwijs, gemeenschapsdialoog en politieke empowerment.
– Het aanbieden van diensten op het gebied van training, advies en studies, het organiseren en houden
van conferenties, het verzorgen van consultaties en studies gespecialiseerd in maatschappelijke
aangelegenheden en het uitvoeren van projecten die het maatschappelijk leven in de samenleving
ondersteunen.

3. Wijze van werving van gelden:
Stichting Samenwerken ontvangt haar inkomsten door middel van subsidies . donaties en
legaten, Deze worden gegeven door de organisaties zoals UN , Gemeenten , oranje fonds en
particulieren.

4. Beheer van het vermogen:
Bestuur
Stichting Samenwerken heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.
Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een secretaris en een penningmeester.
– Voorzitter is de heer Salim Alabdullah , woonachtig aan de Frieswijkerweg 2 , 7433RB Deventer;
– Secretaris penningmeester is de heer Hussein Al saleh , woonachtig aan de Jhr.van Nahuysstraat 83,
7731EC Ommen;

Activiteiten bestuur :
Vergaderen :
Het bestuur komt minimaal twee maal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden
notulen opgemaakt.

Activiteiten :
Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1. Het opzetten en begeleiden van projecten;
2. Het selecteren van bestemmingsdoeleinden.
Financiën
Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid. De taken die hierbij horen zijn onder
meer:
1. Jaarlijks een begroting opstellen;
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren;
3. Beheren van de gelden;
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen.

Beloningsbeleid
De bestuurders en medewerkers van Stichting Stichting Eastern Mediterranean Institute ontvangen geen
beloning. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. De stichting geeft haar vrijwilligers een
tegemoetkoming in de reiskosten naar binnen en buiten in het kader van hun werk voor het project.

5. Besteding van het vermogen :
Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Samenwerken.
1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.
2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen
of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.
3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden
om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe
activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.